Legalizacja wag to zespół czynności metrologicznych, opierających się na przeprowadzeniu serii dokładnych pomiarów i udokumentowaniu ich. Wszystko to w celu zweryfikowania i poświadczenia tego, że dana waga jest sprawna metrologicznie i może dalej sprawować swoje funkcje.

Legalizację wag dzieli się na Ocenę Zgodności WE oraz ponowną. Montaż wagi kończy się Oceną Zgodności WE, natomiast można też w WAGMONT zamówić usługę legalizacji ponownej. W jej zakresie przeprowadzamy przegląd mechaniczny - oceniający sprawność mechaniczną wagi; przegląd parametrów miernika - oceniający precyzję ważenia i dokładność odczytywania pomiarów; wykonuje się także kalibrację z użyciem specjalnych wzorców masy oraz sprawdza się elementy połączeniowe. Istotne w przeprowadzaniu legalizacji wag przez WAGMONT jest to, że do każdej zalegalizowanej wagi udzielamy gwarancji na jej poprawne działanie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż legalizacja wagi jest wymagana do jej eksploatacji w wielu zakładach, tak by jej wskazania były wiążące. Warto również nadmienić, iż po każdej modyfikacji wagi, jak i naprawie kluczowych elementów waga wymaga kalibracji, a co za tym idzie ponownej legalizacji. Prócz tego w wielu zakładach przemysłowych wymogiem jest okresowy przegląd techniczny wag i ich ponowna legalizacja wraz z upływem czasu na jaki została wydana klauzula gwarancyjna.

WAGMONT jako producent wag jest uprawnionym podmiotem do wykonywania czynności Oceny Zgodności WE swoich urządzeń, oraz przeprowadzania legalizacji ponownych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa metrologicznego.